خوش آمــــــــــــــــدید

بِسـمِ الله الَّرحمنِ الَّر حیم

ســلامــــــــــــــ

اومــבے פֿـــوش اومــבے

مخلصـــتم هســـتم

خلاصـــہمیگم نـــہ خوבموخستــــــہمیکنم ن شمارو

ولــــے قبلــــش چــنـב تــا نڪتـــــہ هســت ڪـــہ بایــב بـבونــے :

هــــــر ڪســــــے لینــــــــڪ ڪردلینـــــکــ میشہ

اینجـتــا هــر چــے بخــوام مینویســم

بــــــا هــــر کـــے مثــــہ خـــوבش رفتـــــار میشــــہ

פֿـواستــے نظــر بــذار نخواستــے مهــم نــے

ولــــے نظــــــــر بزاری جبران میکنم

کُـــــپــ ـــــے=مَمنــ ــوع

پروفایل= فعــــ ــــال

ومــا مخلــص بــا مراماشــم هستیــم

توجـــــہ توجـــــہ

پـــس نوشتــــہ هـــا واســــہ בل פֿـوבمـــــہ

بــہ مطالبــے کہ صحفات بعدیــہ حتما یه سری بزنیـב

خـــــوش بگــــــذره


برچسب ها: خوش اومدید ,

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ شنبه 9 اسفند 1393 ] [ 15:25 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 782 ] [ ]
اما..

✍شمارش ازتومخاطبینم حذف شد⇦⇦قبــــــــــول✔
✍عکساش ازتوگالریم حذف شد⇦⇦قبــــــــــول✔
✍به دوستام گفتم دیگه اسمشوپیشم نیارن⇦⇦قبــــــــــول✔
✍ولے ڍ لامصبــــــــــ من شمارتوحف‍ظــــــــــم ✖
باحافظــــــــــم چیکارکنم✖
✍وقتی اتفاقی عکستومیبینم ⇦⇦چیکــــــــــارکنم✖
✍وقتی حالتوازم میپرسن⇦⇦چے بگم ..بگم اونی که برام میمرد..رفت✖✖
✍لعنتــــــــــی هنوزم به جونتــــــــــ قسمم میدن دوستام↯
هنوزم قسم جونــــــــــتوردنمیکنم
✍هنــــــــــوزم همه حالتوازمن میپرسن
✍اخــــــــــه لامصب بااهنگ هاے یادگاریت چه کنم
✍بااین همه تشابــــــــــه اسمی چیکارکنم↯
✍بااین همه عاشقی که میبینمویادت میفتم چیکارکنم↯
✍باهمیشه پیشت میمونم باتوفقط مال خودمے.. ازتوے ذهنم پاکــــــــــ نمیشه چیکارکنم✖✖✖
✍بانقاشے هایی که فقط وفقط برای توکشیدم
بااین قلب لعنتی که دیگه عاشق نمیشه چیکارکنم.ها؟.

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 9:52 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 469 ] [ ]
مـُتـنـَفـِرَم


از تـویـیـ کـہ هـَـمـه ے ذِهـنـَمـو گـِرِفـتـیـ مـُتـنـَفـِرَم
ـاَز تــویـیـ کـہ اَز تـو مـَـغـزَمـ نـمـیـرے بـیـرونـ مـُتـنـَفـِرَم
ـاَز تــویـیـ کـہ هـَـر شـَبـ بـهـتـ فـکـر مـیـکـُـنـَـمـ مـُتـنـَفـِرَم
ـاَز تــویـیـ کـہ خـاطـراتــتـ لـَـحظـه هـَامـو ساختـه مـُتـنـَفـِرَمـ
اَز تــویـیـ کـہ وَسَطـِ خـَنده هام به گـِریَمـ مـیندازے مـُتـنـَفـِرَمـ
اَز تــویـیـ کـہ عــاشـِقـِتـَـمـ ... مـُتـنـَفـِرَمـ

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 9:50 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 475 ] [ ]
❎لَعنَت بِہ هَرشَب مِثل اِمشَب❎


❎لَعنَت بِہ هَرشَب مِثل اِمشَب❎
⛔هیچوَقت⛔
↔ فِڪرِشونِمیڪَردَم
⬅یِہ روزی➡
⬅باایڹ سِڹ➡
⬅ایڹ هَمِہ √آه√از تہِ دِلَم بِڪِشَم➡

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 9:32 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 455 ] [ ]
مــــرگ


+قُربونِت بِشَم خآنومَم بِگیر بِخآب...فَردآ دیر بُلَند میشی هآ..!

-مَگه قَرآره بُلَند شم؟
+خِخِخِـــــ نَه قَرآرهِ کوتآه شی...دیوونهِ جونَم بِگیر بِخآب!
-خآبَم نِمیبَره...
+چِرآ؟
-سَردَمهِ.....
+بیآ بَغَل مَن..
-نَـــــ
ـــــــــــــ + عِه..چرآ؟
-میدونَم گَرمی اَمآ نِمیخآم سَرمآی مَن بِهِت بُخُورهِ...
+خُب عِشقَم فَداسَرِت..مُهِم اینِه کِ گَرم میشی..
-نَ سَرمآی مَن هَمیشِگی شُدهِ
+یَنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- یِ نیگآ بِ دورِت بِنداز...
+اینجآ کُجآس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-سَرد خــونهِ
+یَنی مآ مُردیم؟؟؟؟؟؟؟بِبَخش مَن یِکَم خِنگَم |:
-نَ عِشقَم این مَنَم کِ مُردَم...
+پَس مَن اینجآ چیکآر میکُنَم؟؟؟؟؟؟
-مِثهِ هَمیشهِ کِ تو خیآلَم کِنارَمی......اَلآنم...تو خیآلَم کِنآرَمی...
+.........................................................
-یآدِت هَمیشه بآهآمه..حَتی موقهِ مَرگ

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 9:30 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 443 ] [ ]
زندگی همینه


+تاحالا قَــتل ڪَردے؟
-نـَـہ مگـہ بَچـہ بازیـہ
+وَلــے مََـن قاتِلـــم
-چــے؟مَگـہ میشـــہ؟
+آره میشــــہ
-واے چه هیجانـــے.ڪُجا دَفنش ڪَردے؟
+پـُــــشت خَنــــــدَه هــام
-چــے؟مگــہ مُمڪـنـہ ؟
+آره :)
-مَگـہ ڪیو ڪُشتــے؟

+اِحســـــــــــــــاسَمــــــــــــو

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 9:28 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 458 ] [ ]
+18

+18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻦ ﭘﺴﺖ +18 ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ؟!!!

ﻧﻪ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ؟!!!
ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﯿﺰﻧﻢ؟!!!
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﭼﯿﺰﺩﺍﺭ ﺑﺰﻧﻢ؟!!!
ﻧﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ؟!!!
ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺱ...!
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ ﮐﻮ؟!!!
مرگ بر اسراعیل...!

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 19 شهريور 1394 ] [ 13:37 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 574 ] [ ]
قــــــــول


اگه به یــــــه نفر قول دادے باهــــــاش بمونے ...


دیگه حق ندارے چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنے ...

رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش...

مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه...

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 19 شهريور 1394 ] [ 13:35 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 545 ] [ ]
بدترین صــــف دخترا


کامنـت پلـیز

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 19 شهريور 1394 ] [ 13:16 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 560 ] [ ]
خوابهایـــــــــــــم

خوابهــــــایم گـآهــــــــــــی...

زیباتَراززِنِدگـــــــــــــی اَم میشوند...

کــــآش گاهــــــــــــی...َََََ

بَرآی هَمیشــــــه خوابــــ مــــــی مآندَم.

برچسب ها: خواب ,

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ شنبه 17 مرداد 1394 ] [ 15:09 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 628 ] [ ]
دَرد

سَــــرَم دآدنَزنید

تومَــــغزم یِه سِری حَرفاروبهـ زورخوابوندَم

اگهـ بیدارشَـن░║دَرد║░دارَنــــــــــ

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 10:29 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 613 ] [ ]
رفیقـــــ

رَفیق هَرنوعِش

باهَرنوعی کهـ گشتیم

ودیدیم تَهش بازخَمی تَنهاییم

وَلی خدایش خوش گذشتـ یه وقتایی

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 10:19 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 621 ] [ ]
پسریــــــ

پسری دختر زیبایی رودرخیابان دید وشیفته ش شد

چندساعتی باهم توخیابون قدم می زدند

کهـ یهویه مازراتی جلوی پاشون ترمزمیکنهـ

دختره ب پسره گفتـ:خوش گذشت امامن همیشه نمیتونم پیاده راه برم.

کاری نداری بایی..!!

دختره نشست توماشین

راننده بهش گفتـ:ببخشیدخانوم میشه پیاده بشید؟! من راننده ی این اقاهستم...

بدجور ضایع شدا

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 8 مرداد 1394 ] [ 14:33 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 641 ] [ ]
اتاق خوابـزیباتریـــــــن اتاقـــــ خواب!!!!!!!!

نظرتـــــون چیـــهـ؟؟؟؟

کامنت لطفـ☻ــا!

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 8 مرداد 1394 ] [ 14:20 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 637 ] [ ]
استـاد.

ازاستادی پرسیدند:آیا قلبی کهـ شکستهـ بازهم می تواندعاشــــــق شود؟؟

استادگفتـــ:بلهـ می تواند

پرسیدند: آیا شماتااکنون ازلیوان شکستهـ آب خورده اید؟

استادگفتـــ:آیاشما بهـ خاطرلیوان شکستهـ ازآب خوردن دست کشیده اند.

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ پنجشنبه 8 مرداد 1394 ] [ 13:31 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 582 ] [ ]
ازاینـــــ کهـ...

§ازایـن کهـ همیشهـ میشم آدم بدهـ

§حـالـــــــــــ:(ـــــــم بـدهـ

برچسب ها: ازاینـــــ کهـ... ,

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 15:41 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 687 ] [ ]
→man←

←∞مـن بـ↔ـدنیـسم→
←فقطـ دیگهـ حــــ☺ــس خوبی!
←بهـ کسیــ یاچیزیـ نـدارم∞→

برچسب ها: →man← ,

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 15:24 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 648 ] [ ]
ب سلامتیـــــــ اون پسریـــ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺭﻭ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻬﺶ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺳﺘﻪ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻭﻝ ﮐﻦ ﻻﺍﻗﻞ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮﺭﻩ ..
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟؟؟؟ !!
ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ

.
.
.
.
.
ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺲ ...
ﻋﺎﻗﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﺍ |:

ﺗﺎ ﺭﻓﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﺶ ﺗﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﻮ ﺯﺩ

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ شنبه 13 تير 1394 ] [ 4:44 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 680 ] [ ]
اصن!
اصن روایت داریم:
.
.
.
.
.
..

هَر كي كِه مَنو دوست نَداره روزه اش باطلِه

از من گفتن بود

حالاهی الکی روزه بگیرید...والا

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ شنبه 13 تير 1394 ] [ 4:40 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 642 ] [ ]
...man...


ﺩﯾﻮﺍﻧــﻪ ﻭﺍﺭ ﻫـﻢ ﮐــﻪ چیزی را بخواهم
. . .

ﭘﺎﯼ ﻏـــﺮﻭﺭ ♚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺍنه ♚ﺍم ﺑﯿﺎﯾــﺪ ﻭﺳﻂ . . .
ﺗﻨﻬــﺎ یک ﮐﻠــــﻤﻪ میگویم :

ﻣــﻬــــــﻢ ﻧﯿﺴﺘـــــ . . .
↙این قانون من است↘

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ شنبه 13 تير 1394 ] [ 4:29 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 644 ] [ ]
خستهــــ ام

✘↜یِه پاکَتْ سیگارْ وفَنْدَكْـ بِهـ دَسْتَمْ«↝✘
✘↜یِه مَغْزِِ بیمارْ و قَسَمْ بِهـ نَسْلَمْـ↝✘
✘↜خاطراتِـ خوبَمْ هِهـ هَمِهـ پاكْـ شُدِهـ↝✘
✘↜خَبَری اَزْ مَرْدی نیسْتْـ نامَرْدی مُدْ شُدِهـ↝✘

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ شنبه 13 تير 1394 ] [ 4:16 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 656 ] [ ]
تنهام
 • _______MAHTAB________
 • [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ شنبه 13 تير 1394 ] [ 3:50 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 635 ] [ ]
  ببخشیدسرتونودردمیارمـــــ

  ⥻ בارم عقـבـہ هامو בر میارم از בلـم ⥴

  ⥥ سرتو בرב میارم معذرت ⥥

  ✔ تو شاב باش مـטּ ڪـہ نبوבم בاش فقط سنگ صبورم باش ✔

  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ شنبه 13 تير 1394 ] [ 3:39 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 636 ] [ ]
  ســــــــــلاممممم

  ســـــــــــــلام بهـ دوستایـــــــ

  حالتـــــــــ9ن؟

  احــــــوالتـ9ن؟؟

  منـ عالیــــم!

  ولی حالــــــ حوصلـــــه ندارم!!

  اصـلایه وضغیـــــه!

  خبـ اومــــــــــدم بهتون بگم

  دلـــــــم خیلیـ خیلیـ براتـ9ن تنگ شده کجایـــــد؟؟

  راستی تایادم نرفته بهــتون بگم من 3وب دیگ ساختم حتمابسرید

  bita-96.mihanblog.com

  bita-69.rozblog.com

  love69.blog.ir

  حتــــــمابهم سربزنیدا


  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ جمعه 12 تير 1394 ] [ 21:28 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 676 ] [ ]
  منــــــــ آذرم شماکدوم ماه هستید؟

  کآمـنتــ بزارمتـولدچهـ ماهی؟


  ﻓﺮﻭﺭﺩﻳنــ : ﮔﻞ ﺭﺯ
  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﮎ ﮔﻮ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ.
  _________________________
  ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸتــــــــ : ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮﻥ
  ﻓﺮﺩﻯ ﺻﺒﻮﺭﭘﺮﻃﺎﻗﺖ ﻭﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺍﺩﮦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻗﻮﻯ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ.
  _________________________
  ﺧــــــــﺮﺩﺍﺩ : ﮔﻞ ﻳﺎﺱ
  ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﻯ، ﺭﮎ ﮔﻮ و ﭘﺮﺣﺮﻑ.
  _________________________
  ﺗﻴــــــــﺮ : ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ
  ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺫﻫﻦ ﺧﻼﻕ،ﻭﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.
  _________________________
  ﻣــــــــــﺮﺩﺍﺩ : ﮔﻞ ﺷﺐ ﺑﻮ
  ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ، ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ، ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺍﻣﺎ ﻛﻤﻰ ﻋﺼﺒﻰ.
  _________________________
  ﺷﻬﺮﻳـــــــــــــﻮﺭ : ﮔﻞ ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ
  ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ.
  _________________________
  ﻣـــــــــﻬﺮ : ﮔﻞ لیلیوم
  ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﻣﺤﺒﻮﺏ، ﻭ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﻯ ﺩﺍﺭﻳﺪ.
  _________________________
  ﺁﺑـــــــــــــــﺎﻥ : ﮔﻞ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ
  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭﺳﺮﯾﻊ ﻭﭼﺎﺑﮏ ﺍﺳﺖ.
  _________________________

  ﺁﺫﺭ : ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ

  ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ، ﺻﺎﺩﻕ، ﺑﺎﻭﻓﺎ، ﺑﺸﺎﺷ ﻮ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ.
  _________________________
  ﺩیـــ : ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎﺭ
  ﺍﻫﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ، ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺩﺍﺭ.
  _________________________
  ﺑﻬﻤـــــــــﻦ : ﮔﻞ ﮔﻼﻳﻞ
  ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎﻫﻮﺵ، ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.
  _________________________
  ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ : ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ
  ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ،ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺩﺍﺭ وبه هیچ وجه خودخواه نیست !

  فقطـــــــ آذررررررریــــــــــــا

  جییییییییییییییییییییییییییغ:D

  برچسب ها: آذر ,

  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ جمعه 12 تير 1394 ] [ 21:05 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 702 ] [ ]
  اینــــــــــــــجوریاسـ:D

  مــــــلتـ یــهـ جـ9ری ازماه تـ9لدشــــ9ن تعریفـــ میکنن

  انگار کهـ خودشون انتخابـ کردن که چهـ ماهی بهـ دنیابیانـo_O

  یکـی نیس کهـ بهشون بگهـ اخه عزیزمن اگ کسی حق انتخابـ داشتــــ

  کهـ الـآن همهــــ آذری بـ9دن^_*

  ஜ۩۞۩ஜ♥♥•°”آذریــــــــــابرچمابالا یالابالا ”°•♥♥ஜ۩۞۩ஜ

  D:

  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ جمعه 12 تير 1394 ] [ 20:55 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 699 ] [ ]
  בلـ♥ــَم گرفتــﮧ…

  فِڪــرِ تــو رآ פَــتـــے בَر میـــآטּ
  פֿَـــنـבه هــآیَـــم نمـــیتوانــم پِنهــــآטּ ڪُنَـــم
  هَــر چِقَـــבر ڪــہ میـــפֿَــنـבَم بــآز غَـــمِ نَـــبـوבَטּ تــو
  פֿُــوבنمـــآیــــے میــڪـنـב …

  בلـــَم گرفتــﮧ…
  از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…
  از همــﮧ فــَرآموشی هآ…
  از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…
  کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…
  “روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید ؟”


  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ دوشنبه 1 تير 1394 ] [ 0:51 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 959 ] [ ]
  تفریح پسرا

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ پسرﺍ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ !...
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﺑﻪ
  ﻋﮑﺴﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﻦ
  ﻭ ﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ :
  ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯿﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﺝ ﺳﺮﻡ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ...
  ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﯼ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘدخترﻡ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ :!!!

  عمه بیا پسرا کارت دارن{-120-}

  برچسب ها: تفریح پسرا ,

  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 14:32 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 675 ] [ ]
  NAFAS
  بعضــي از دخــترا همچـين اسمشـونو مينويـسن:

  دخــمل بابام...

  پرنســس بابام...

  انـگار بقیه دختر چنگيز خـان مغولن...

  والاااااا..

  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 14:26 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 666 ] [ ]
  شهرهـ همچی...!
  شهره یه جوری میگه:
  "داره کم کم نفسم میگیرهـ
  برگرد"
  .
  .
  .
  .
  خب مادر من ،هم سنهای تو
  علاوه بر آلزایمر و آسم
  تا حالا سه بار ایست قلبی کردن...
  واااالااااا الکی پای پسر مردمو هم وسط نکش...!!
  برچسب ها: شهره ,

  [ امتیاز :

  ] [ نتیجه : 3 ]

  [ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 14:26 ] [ بیتــــbitaـــــا ] [ بازدید : 748 ] [ ]
  آخرین مطالب